زن ادیسون و لامپ

زن ادیسون اینجوری بود که ادیسون تونست لامپ اختراع کنه هاااا .
آدمای خر !


کپی رایت به سبک ایرونی

دستفروش گوشه خیابون: اوووی بیا کل مایکروسافت هزار تومان!!!
آدمای خر !


مثل همین حالا !

گاهی در لحظه گرفتار می مانیم همه ... اما چه زیباست اسیر تنها لحظه ای بودن !


هشدار به آدمای دنيا نيومده

اخبار حاکی از آن است که با هدفمندی يارانه ها ننه ها نيز هدفمند شير ميدهند.

پ.ن:خيال کردی ميای اينجا روزی چهار وعده شيرميخوری؟ ميخوری که بخوری!! آدمای خر!


روزمرگیگاه خواهم آغوش گيرمت،قدری که تو در من مسخ،من در تو مسخ،شوی....شوم...به آن که بايد به فشردن دستت قناعت کنم.نه آنکه نخواهم،نخواهی.به آن که نگذارند،نگذارند.خواهند به بهشتمان درون کنند،ندانند که شراره دوزخ را به دل و جان پذيرايم؛با تو.

پ.ن:خدايا ميخندی؟!!اين آدمای خر چی بود آفريدی؟ آدم خر!